Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

„Súťaž o klimatizáciu“

I.

Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o klimatizáciu“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť KORTEC, s.r.o., Hlavná II 747/128, 951 97 Beladice

IČO: 36 519 901 (ďalej len „Usporiadateľ“).

II.

Termín súťaže a rozsah

Odsek 1: Súťaž prebieha od 13.01. 2020 od 00:00 hod do 30. 06. 2020 vrátane, do 24:00 hod., formou zasielania kontaktných formulárov, uvedených na web stránke Usporiadateľa, prostredníctvom webovej stránky https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml.

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

III.

Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých záujemcov, ktorí prejavia záujem o produkty Usporiadateľa (ďalej len „súťažiaci“).

Odsek 2: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, distribútori a ich zamestnanci.

IV.

Účel spotrebiteľskej súťaže

Odsek 1: Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov Usporiadateľa.

V.

Pravidlá súťaže

Odsek 1: Úlohou súťažiacich bude odpovedať na súťažnú otázku a vypísať kontaktný formulár, ktorý je uvedený na web stránke Usporiadateľa, uvedeného na webovej stránke https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml, spolu s povinnými kontaktnými údajmi. Súťažiaci je pre zaradenie do zlosovania povinný vyplniť všetky požadované údaje: meno, priezvisko, kompletnú adresu trvalého bydliska, kraj, mailovú adresu a telefónne číslo.

Odsek 2: Do súťaže budú zaradené iba tie súťažné kontaktné formuláre, ktoré budú úplne vyplnené, t.j. budú obsahovať odpoveď na súťažnú otázku a budú mať vyplnené všetky povinné údaje.

Odsek 3: Jeden súťažiaci má právo získať len jednu hlavnú výhru. Žrebuje sa z tých správne vyplnených formulárov, v ktorých súťažiaci správne odpovedali na súťažnú otázku: „Tipni si, aká bude teplota 30. júna 2020“. Čiastkové / mesačné výhry v celkovom počte 6 kusov budú losované každý mesiac (január, február, marec, apríl, máj, jún). Výhercom sa môže stať iba člen najaktívnejšieho kraja v prebiehajúcej Súťaži. Najaktívnejším krajom je ten kraj, ktorý bude mať v daný mesiac (január, február, marec, apríl máj, jún) najvyšší počet prihlásených súťažiacich. Počet prihlásených za ten-ktorý kraj bude priebežne zverejňovaný na facebookovej stránke KLIMADODOMU.sk. Jeden súťažiaci má právo získať len jednu čiastkovú / mesačnú výhru počas trvania celej doby súťaže.

Odsek 4: Na nesprávne, resp. neúplne vyplnené a zaslané kontaktné formuláre, ktoré nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel, sa nebude prihliadať a nebudú zaradení do čiastkových / mesačných súťaží a tiež hlavnej súťaže, resp. žrebovania.

Odsek 5: Žrebovanie hlavnej výhry prebehne výberom z databázy súťažiacich, ktorí správne zodpovedali na súťažnú otázku a mali správne vyplnený celý súťažný formulár dňa 01. 07. 2020. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa, prípadne iných zvolených osôb.

Odsek 6: Výherca bude o výhre informovaný mailom resp. telefonicky.

Usporiadateľ upovedomí výhercu žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v súťažnom kontaktnom formulári alebo telefonicky. Organizátor sa pokúsi zastihnúť výhercu maximálne dvakrát. Ak výherca neodpovedá na žiadny z pokusov Usporiadateľa do 3 (troch) pracovných dní od posledného pokusu, výherca viac nebude oprávnený získať Výhru. Následne prebehne náhradné žrebovanie výhry, kde bude špecifikovaný náhradný výherca. Výhercovia čiastkovej / mesačnej výhry budú informovaní mailom a tiež postom na facebookovej stránke KLIMADODOMU.sk. Ceny budú výhercom zaslané na adresu uvedenú v súťažnom kontaktnom formulári.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá na nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke https://www.klimadodomu.sk/sutaz-o-klimatizaciu.xhtml najneskôr od 06. 07. 2020 do 31. 07. 2020. Výhry budú doručené osobne na adrese pobočky spoločnosti KLIMA TREND, spol. s.r.o., a to na predajnom mieste KLIMA DO DOMU, Štúrova 165, 949 01 Nitra. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Usporiadateľa a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

Odsek 7: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie Výhry počas prepravy.

Odsek 8: V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry, v prípade zaslania výhry poštou, prevezme zásielku zákonný zástupca.

Odsek 9: Usporiadateľ nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používanie Výhry výhercom.

Odsek 10: Spôsob zdanenia cien z reklamných súťaží upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

                                      VI.

Výhra

Odsek 1: Výhercovi čiastkovej / mesačnej súťaže bude odovzdaná nasledovná výhra:

  • 1ks Meteostanica SENCOR SWS 3000 B

Odsek 2: Výhercovi hlavnej súťaže bude odovzdaná nasledovná výhra:

  • 1ks Klimatizácia značky CARRIER INFINITY (3,5 kW)

VII.

Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže

Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

Odsek 2: Na žiadnu z výhier zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Odsek 4: Ochrana osobných údajov dotknutých osôb sa uskutočňuje v súlade s čl. 9 Všeobecných obchodných podmienok Usporiadateľa a zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.

Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 3: V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Usporiadateľovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.

Odsek 4: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Usporiadateľa.

Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Usporiadateľa http://www.klimadodomu.sk/obchodne-podmienky.xhtml a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Usporiadateľa, Štúrova 165, 949 01 Nitra.

Nitra, dňa 08.01.2020